ສິດທິດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ

ໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມກັງວົນຫຼືຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການລະເມີດລິຂະສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມລຸ່ມນີ້ເພື່ອ ກຳ ນົດໂດຍສະເພາະສິດທິທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າຖືກລະເມີດແລະຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກກ່າວຫາ.